IVF lagstiftning

Georgisk lagstiftning relaterad till IVF-procedurer

Enligt georgisk lag registreras inte surrogatmamman som mor till barnet, utan det är de föräldrar som anlitar henne som också blir de legala föräldrarna från dag ett. Även i de fall då ett embryo som är framtaget med ett ägg eller spermier från någon annan än det barnlösa paret har transfererats till surrogatmoderns livmoder så gäller samma sak.

Födelsebeviset utfärdas direkt efter barnets födsel, inom en dag. Paret kommer att registreras som barnets föräldrar i födelsebeviset. Ett födelsebevis för ett barn som är fött av en surrogatmamma skiljer sig alltså inte från något annat barns. Det krävs inte ett godkännande från surrogatmamman för att det tidigare barnlösa paret ska registreras som föräldrar.

Detta krävs för att ni ska bli registrerade som föräldrar:

En påskriven surrogatöverenskommelse, ett certifikat utfärdat av IVF-kliniken om embryotransfer till surrogatmoderns livmoder, samt ett födelsebevis utfärdat av sjukhuset. Du behöver inte anlita en advokat för detta, utan det är en enkel process. Nyblivna föräldrar har rätten att ta med sig barnet till sitt hemland så fort detta certifikat är utfärdat.

Du kan läsa mer om georgisk lagstiftning gällande surrogatmödraskap på georgiska parlamentets eller hälsoministeriets hemsidor. All lagtext är dock på georgiska.


Public Registry of Georgia (Surrogacy Birth Registration)

Artikel 143

Extrakorporeal befruktning (IVF) är tillåten:

Med ändamål att behandla ofrivillig barnlöshet, eller de fall där risk finns att en genetisk sjukdom riskerar att föras vidare från antingen mannens eller kvinnas sida, genom att använda könsceller eller ett embryo från antingen de blivande föräldrarna eller en donator, om de blivande föräldrarna har gett sin skriftliga tillåtelse.
Med syfte att transferera ett embryo och få det att växa som ett resultat av befruktning, i en annan kvinnas (surrogatmoderns) livmoder. De blivande föräldrarnas skriftliga samtycke krävs.

Paret anses vara föräldrar i de fall ett barn föds. Med det följer allt ansvar och alla befogenheter som är förenat med det. En donator eller ”surrogatmoder” äger inte rätten att erkännas som barnets förälder.

Artikel 144

Med ändamål att åstadkomma en artificiell befruktning är det tillåtet att använda manliga eller kvinnliga könsceller eller ett embryo som har bevarats genom nedfrysning. De blivande föräldrarna bestämmer när det ska användas.