Vanliga frågor

Administrativ avdelning

Hur ansluts surrogatmödrar till programmet?

När de blivande föräldrarna väljer en surrogatmoder tenderar de att titta mer på hennes utseende. Vi har lärt oss att det därför är viktigt att IVF-läkaren behöver vara med och välja en surrogatmoder med utgångspunkt i hennes hälsa. Surrogatmodern utses två veckor innan förberedelserna påbörjas. Koordinatorn ansvarar för att skicka en detaljerad profil och bilder på surrogatmodern till föräldrarna tillsammans med en hälsoutvärdering. Därefter kan föräldrarna fatta ett slutgiltigt beslut om kandidaten.

Värt att veta är att det finns en liten risk att surrogatmodern byts ut under förberedelserna. Det kan finnas flera anledningar till ett sådant byte och det sker bara om det bedöms öka framgångschanserna. Att en annan surrogatmoder väljs kan bero på saker som: tjockleken på livmoderslemhinnan, oväntade blödningar under förberedelserna, att hon inte synkar med den påtänkta moderns äggdonator, eller andra medicinska orsaker. Föräldrarna meddelas alltid om ett byte sker och får omedelbar information om den nya kandidatens personliga information.

Vad händer efter att den första cykeln inte fungerar?

Om den första cykeln misslyckas ställs föräldrarna inför två vanliga scenarier. Det första är om de har frusna embryon kvar från deras förra färska cykel och de kan transfereras till surrogatmodern, alternativt att de inte har det och måste gå igenom ytterligare en färsk äggdonationscykel eller att de blivande föräldrarna måste förberedas igen.

Som tur är täcker en betalning för surrogatprogrammet tre försök, vilket medför att föräldrarna inte behöver betala till surrogatagenturen under försök två och tre. Allt de behöver betala är de faktiska kostnaderna för surrogatmoderns förberedelser.
Exempelvis: om ett föräldrapar transfererar frusna embryon för en andra eller tredje gång kostar det 2 200 USD. Om de behöver en ny färsk cykel beror kostnaden på hur många surrogatmödrar de använder, vilket medför att kostnaden varierar utifrån vilket paketerbjudande de har valt. Föräldrarna bör vara medvetna om att agenturbetalningen inte kommer debiteras utan det enda de behöver betala för är surrogatmoderns förberedelser och kostnaden för en ny färsk IVF.

Vilka fördelar finns det med att använda två surrogatmödrar?

Att ha två surrogatmödrar har flera fördelar, främst att det kraftigt ökar chansen att lyckas. Det är dock viktigt att tänka på att det finns en viss (mindre än 5%) risk att de blivande föräldrarna kan få fyra barn om bägge surrogatmödrarna blir gravida med tvillingar.

För vissa föräldrar är vilket nummer som helst över noll ett positivt resultat och de är beredda att vara med i det här programmet. En annan viktig faktor i detta fall är att det i Georgien inte går att göra en selektiv reduktion av antalet foster (multifetal pregnancy reduction, MFPR) när någon väntar tvillingar. Vi utför bara MFPR (utifrån läkarens och patientens preferenser) om det blir trillingar, vilket är mycket ovanligt.
Det är viktigt att inte blanda ihop programmet med två surrogatmödrar med ett garantipaket. Att ha två samtida surrogatmödrar maximerar chanserna, men det är ingen absolut garanti.

Betalningslösningen beror också på om vi får en eller flera graviditetsbekräftelser. Efter att embryotransfern utförts inväntar vi graviditetsbekräftelsen och informerar därefter föräldrarna om antalet graviditeter. Utifrån det avgörs hur många bekräftade graviditeter som knyts till dig. Om en surrogatmoder blir gravid knyts två surrogatmödrar med en graviditet till dig. Om två surrogatmödrar blir gravida knyts två surrogatmödrar och två graviditeter till dig. Betalningen justeras därefter.

Hur fungerar programmet för surrogatmödraskap med äggdonation?

Föräldrarna börjar med att skicka en förfrågan till vår huvudkontaktperson via vår hemsida för att ge information om vilka specifika önskemål de har, samt vilka datum de har möjlighet att delta i programmet.

När ni har kommit överens om tiden påbörjas processen för att välja donator. För att kunna välja en passande äggdonator behöver ni gå in på vår hemsida www.newlifegeorgia.com. En koordinator kommer ge er inloggningsuppgifter till databasen. Därefter kan föräldrarna granska alla tillgängliga äggdonatorer. Bilder och personprofiler finns knutna till samtliga och de blivande föräldrarna kan enkelt se deras medicinska historia, tidigare donationserfarenheter, nuvarande sysselsättning, utbildning och så vidare. Frågeformulären är väldigt detaljerade. Utöver detta ser vi ändå gärna att föräldrarna ställer ytterligare frågor om donatorerna för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut.

Därefter skickar föräldrarna kopior av sina pass, och så skrivs kontraktet. Kontraktet kan skickas elektroniskt, vi behöver inte originalet. Föräldrarna gör sin första inbetalning när vi skickar fakturan. Efter att vi erhållit betalningen gör vi en första screening av äggdonatorn för att säkerställa att vi är redo att påbörja förberedelserna. IVF-proceduren kommer sedan äga rum på de fastställda datumen. Under den perioden behöver föräldrarna finnas tillgängliga under cirka fem dagar då det är svårt att i förväg avgöra exakt när äggcellerna ska plockas ut.
Nästa steg är att vi tar ut ägget och befruktar det. Därefter flyttas embryona till surrogatmodern. Det normala är att transferera ett embryo under dag tre. Men om föräldrarna så önskar kan vi även transferera blastocyst-embryon dag fem. Vi transfererar tre embryon per försök. Om föräldrarna absolut inte vill ha tvillingar kan de välja att bara transferera två embryon. Det är inte lämpligt att transferera fler än tre embryon.

Första graviditetsbekräftelse: 14-16 dagar efter embryotransfern görs HCG-test. Resultatet av dessa meddelas föräldrarna samma dag eller tidigt morgonen efter. Om en signifikant HCG-nivå uppmäts gör vi ytterligare ett test två dagar senare för att få en slutgiltig graviditetsbekräftelse. En månad efter embryotransfern görs det första ultraljudet.

Hur ser proceduren ut för surrogatprogrammet?

Föräldrarna börjar med att skicka en förfrågan till vår huvudkontaktperson via vår hemsida för att ge information om vilka specifika önskemål de har, samt vilka datum de har möjlighet att delta i programmet.
När man genomgår ett surrogatprogram hos oss så har man som förälder två valmöjligheter. Den tilltänkta modern kan antingen få stimulans på en lokal IVF-klinik och komma till Georgien under stimulansdag 8-9 för att plocka ut äggcellerna, alternativt genomföra hela stimulansen i Georgien. I det första scenariot behöver föräldrarna räkna med att stanna i Georgien i ungefär sex dagar, medan de om de väljer att bli stimulerade i Georgien behöver räkna med cirka 17 dagar för att kunna utföra hela proceduren. I bägge fallen behöver vår IVF-doktor göra en fullständig undersökning av föräldrarna för att kunna anta dem till programmet.

Efter att ha skickat undersökningsresultaten skickar föräldrarna kopior på sina pass till oss, varefter vi skriver på surrogatkontraktet. Kontraktet kan skickas elektroniskt, vi behöver inte ha originalet. Föräldrarna gör sin första inbetalning när vi skickar fakturan. När vi har mottagit betalningen kan vi påbörja förberedelserna.
Den blivande moderns förberedelser kommer att synkroniseras med surrogatmoderns förberedelser. När den blivande modern förbereds hos en lokal IVF-doktor kommer vi behöva få information om stimulationen under dag 5 och 8 med en full rapport om hur många folliklar det finns i varje äggstock och hur stora folliklarna är. Under dag 9 behöver vi ha er på plats på vår IVF-klinik där IVF-läkaren kommer bestämma tidpunkten för den sista injektionen, och därefter sätts tid och datum för när äggcellerna ska plockas ut.

Hur fungerar proceduren för IVF med äggdonations-program?

Föräldrarna börjar med att skicka en förfrågan till vår huvudkontaktperson via vår hemsida för att ge information om vilka specifika önskemål de har, samt vilka datum de har möjlighet att delta i programmet.

När ni har kommit överens om tiden påbörjas processen för att välja donator. För att kunna välja en passande äggdonator behöver ni gå in på vår hemsida www.newlifegeorgia.com. En koordinator kommer ge er inloggningsuppgifter till databasen. Därefter kan föräldrarna granska alla tillgängliga äggdonatorer. Bilder och personprofiler finns knutna till samtliga och de blivande föräldrarna kan enkelt se deras medicinska historia, tidigare donationserfarenheter, nuvarande sysselsättning, utbildning och så vidare. Frågeformulären är väldigt detaljerade. Utöver detta så ser vi ändå gärna att föräldrarna ställer ytterligare frågor om donatorerna för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut.

Den blivande modern behöver skicka resultatet från en komplett hälsoundersökning till oss. Vår IVF-läkare behöver kunna bekräfta att patienten uppfyller kraven och är i form att kunna bära barnet.

Efter att ha skickat undersökningsresultaten så skickar föräldrarna kopior på sina pass till oss, varefter vi skriver på surrogatkontraktet. Kontraktet kan skickas elektroniskt, vi behöver inte ha originalet. Föräldrarna gör sin första inbetalning när vi skickar fakturan. När vi har mottagit betalningen genomför vi en fullständig undersökning av äggdonatorn för att säkerställa att vi är redo att påbörja förberedelserna.

Den bärande modern och äggdonatorn kommer att påbörja stimulansen samtidigt. Den blivande modern har möjlighet att påbörja förberedelserna hos sin lokala IVF-klinik och sedan komma för utplockningen av äggceller och embryotransfern, alternativt genomgå de fulla förberedelserna i Georgien för att bli bärare av barnet.

Hur fungerar proceduren för programmet för surrogatmödraskap med frusna embryon?

Föräldrarna börjar med att skicka en förfrågan till vår huvudkontaktperson via vår hemsida för att ge information om vilka specifika önskemål de har, samt vilka datum de har möjlighet att delta i programmet.

Föräldrarna måste säkerställa att embryona kan skickas till vårt laboratorium. Kliniken som förvarar de frusna embryona behöver ta fram en detaljerad rapport som också skicka med. I rapporten behöver det framgå hur många frusna embryos som skickas, hur många rör de är frusna i, kvaliteten på varje embryo, hur många dagar de har varit frusna och vilken metod som användes för att frysa dem. Utöver det behöver vi ha provtestresultat för ett antal sjukdomar (hepatit B, hepatit C, HIV, Syfilis) för bägge föräldrarna.

Efter att embryona anlänt till vårt laboratorium behöver föräldrarna skicka kopior av sina pass till oss så att vi kan förbereda kontrakten. Föräldrarna behöver först genomföra en betalning, därefter påbörjar vi förberedelserna av surrogatmodern. Embryona förbereds och förflyttas sedan till surrogatmodern. Antalet embryon som förflyttas bestäms innan i samråd med föräldrarna.

Vilket transportföretag rekommenderar New Life för blivande föräldrar?

Kynisi Shipping Company har levererat frusna prover till oss i över ett år utan några som helst problem. Transportföretagets hemsida är http://www.kynisi.com.
Det här är dock bara ett förslag från vår sida och vi kan inte vare sig delta i förhandlingar mellan er och transportföretaget, eller ta ansvar för den risk det medför att transportera fruset gods. Vilket transportföretag ni väljer att samarbeta är helt ert eget ansvar.

Vad händer efter att graviditeten bekräftats?

Detta är en viktig fråga och vi ger gärna ett detaljerat svar. Först, efter att ett humant koriongonadotropin-blodprov (HCG) gjorts för att bekräfta graviditeten, kommer ert fall sedan förflyttas till en särskild koordinator som kommer ha hand om er under graviditeten.

Hon ansvarar för att skicka uppdateringar om graviditetens fortskridande och ultraljudsresultat till surrogatmodern. Föräldrarna uppmuntras att ställa frågor och ventilera eventuella orosmoment de vill prata om under processen. Föräldrarna kan också komma till Georgien och besöka surrogatmodern när som helst under graviditeten. Vi hjälper gärna till att stötta er i kommunikationen på alla tänkbara sätt för att säkerställa att föräldrarna och surrogatmodern har en fungerande kontakt.

Vad händer om surrogatmodern får missfall?

Det här är en känslig fråga, men en som måste både ställas och besvaras för tydlighetens skull. Graviditeten bekräftas definitivt när man kan höra barnets hjärtslag. Om ett HCG-test ger ett positivt resultat och det första ultraljudet bekräftar en graviditet, men inte kan hitta några hjärtslag, så räknas det inte som ett missfall i det fallet. Det medför att föräldrarna kommer att få gå vidare till nästa försök utan att betala agenturen (om detta är ett av de tre försök som inkluderas i agenturfakturan).
Om hjärtljud hörs och graviditeten anses vara stabil, men fostret slutar utvecklas vid ett senare tillfälle, räknas det som ett missfall. I det fallet måste föräldrarna påbörja ett nytt program inklusive en full betalning för det nya programmet. Hur surrogatmodern ersätts vid ett specifikt skede i graviditeten framgår av kontraktet.

Hur många ägg kan man räkna med att få av en äggdonator?

Detta är en vanlig fråga som ställs av många föräldrar. Ofta ber de att få en garanti på att få ett visst antal ägg, vilket helt enkelt inte är möjligt. Det går dessvärre inte att förutse hur många ägg som kommer kunna samlas in innan processen påbörjas.
För att ge en fingervisning om sannolikheten föreslår vi att föräldrarna ber om att de antrala folliklarna räknas på bägge äggdonatorns äggstockar. Det här kan ge oss en mellan tummen och pekfingret-uppskattning om hur många ägg vi kan räkna med. Detta är dock ingen garanti för att ett visst antal ägg kommer kunna fås, då det inte är säkert att alla folliklar reagerar på stimulans på samma sätt.

Vad händer med de embryon som inte transfereras?

Som vi nämnt i ett tidigare svar transfererar vår klinik max tre embryon i taget till surrogatmodern. De kvarstående embryona fryses ned och sparas i vårt laboratorium inför framtida försök. Vissa föräldrar ser det som konstigt att om vi får åtta embryon, transfererar vi tre till surrogatmodern men bara har tre frusna embryon kvar efter den processen.

Då undrar de givetvis vad som hände med de andra två embryona. Svaret på den frågan är att dessa två embryon inte var av tillräckligt hög kvalitet för att frysas.
En del embryon blir inte frusna om vi misstänker att det finns risk att de inte kommer klara upptiningsprocessen. Det här är en säkerhetsåtgärd vi gör för att inte skapa falska förhoppningar hos föräldrar genom att spara sådana frusna embryon.

Vad behöver föräldrarna känna till om kontrakten?

Kontrakten vi skriver med blivande föräldrar finns att ladda ner på webbsidan och kan läsas igenom i förväg. Kontrakten (beroende på viket program som väljs) som föräldrarna måste skriva under är för äggdonation, surrogatmödraskap och IVF. Där finns också ett ekonomiskt avtal som en bindande del av varje kontrakt. Om föräldrarna inte tycker att kontrakten på webbsidan är tillräckligt aktuella kan de alltid be någon av koordinatorerna att skicka den senaste versionen av ett kontrakt.

Då våra kontrakt är väldigt omsorgsfullt strukturerade och registrerade som juridiska dokument hos olika myndigheter, kan vi tyvärr inte göra några ändringar i dem. Men föräldrar kan dock känna sig trygga i att all korrespondens via mejl mellan New Life och de själva kan användas om de skulle vara oroliga för att de fått falsk eller felaktig information.

När vi skickar ut kontrakten till våra blivande föräldrar är varje sida signerad och har blivit stämplad av en auktoriserad person. Vi skickar ut elektroniska versioner till dem och de måste skriva på varje sida av kontraktet och skicka tillbaks en inskannad PDF-version till oss. Vi behöver inte ha originaldokumentet.

Kontrakt mellan blivande föräldrar och surrogatmodern

Kontraktet mellan de blivande föräldrarna och surrogatmamman är oerhört viktigt och måste ses över väldigt noggrant. Enligt georgisk lag måste kontrakt skrivas mellan föräldrarna och surrogatmamman innan embryotransfern sker. Kontraktet gör så att föräldrarna kan registrera barnet under sina namn och få barnets födelsecertifikat.

Om första cykeln misslyckas och föräldrarna behöver göra en ny frusen embryotransfer till surrogatmamman krävs att ett nytt kontrakt signeras. För att föräldrarna ska slippa göra extra resor erbjuder vi dem att lämna en fullmakt i New Lifes namn och då kommer vi att skriva på kontraktet på föräldrarnas vägnar. Vi förhandlar allting med föräldrarna på förhand och skickar sedan kopiorna på det underskrivna kontraktet. Originalen finns på notariens kontor och ges till föräldrarna när de anländer.

Hur får man information om kostnaderna?

På webbsidan kan föräldrarna titta på sektionen med kostnader där det finns detaljerad information om kostnadernas uppdelning och i vilken fas av programmet betalningarna sker. Föräldrar råds till att noggrant läsa igenom delen om oförutsedda utgifter.

Om det är något som känns oklart angående detaljerna i kostnadssektionen uppmuntrar vi föräldrarna att be oss om mer information.

Hur många gånger måste vi besöka Georgien under proceduren?

Ni måste besöka Georgien två gånger. En gång för att ge oss sperman (och eller ta ut äggceller), och en gång för att ta hem ert barn. Om föräldrarna inte kan följa tidsplanen som kliniken gett dem går det bra att komma till kliniken när det passar för att ge frusen sperma till kliniken, som kommer att användas för befruktning i deras IVF-program.

Det är också möjligt för föräldrar som skickar frusna embryon, att ge en fullmakt till personalen på New Life genom att välja den möjligheten i kontraktet och sen skicka originalkopian till oss. Fullmakten måste vara attesterad av en notarius publicus i ditt eget land, det är bara då dokumentet ses som giltigt. På det här sättet räcker det att föräldrar, som skickar frusna embryo för surrogatmödraskap, reser till Georgien en gång och det är för att hämta sitt barn.

Behöver föräldrar visum för att besöka Georgien?

Medborgare i EU-länder, USA, Australien, Nya Zeeland, Israel, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Norge, Island, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Turkiet, Kuwait, Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Oman, Sydkorea, Iran och CIS-länderna (förutom Ryssland) behöver inte visum när de besöker Georgien för vistelser kortare än 360 dagar. Ni kommer att få ett inresetillstånd när ni anländer till gränsen.

Om ni inte kommer från ovanstående länder kan ni få ett visum från den georgiska ambassaden eller konsulatet. Visum utfärdas även vid de officiella ankomstpunkterna för väg och flyg till Georgien.

Ankomst och boende

Lär gärna känna Tbilisi i Georgien innan du anländer. Här nedanför finns några länkar som kan vara till hjälp:

Om Tbilisi, Georgien: http://www.info-tbilisi.com/
Reseguide: http://wikitravel.org/en/Georgia_(country)
Allmän info: http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
Hotellet som ligger närmast vår verksamhet heter Holiday Inn och ligger på gångavstånd. Våra samarbetspartners och gäster får vanligtvis speciella rabatter på det här hotellet. Följ denna länk för mer information och säg till oss om du skulle vilja boka ett rum där:
The Holiday Inn: http://www.hi-tbilisi.com/
Om föräldrar av någon anledning inte tycker att Holiday Inn är vad de söker, finns även ett trestjärnigt hotell i närheten vid namn Batesta Hotel – www.batesta.ge. Det är inte lyxigt men väldigt mysigt och prisvärt.
Andra bra hotell som ni kan titta på är: Betsy’s Hotel http://www.betsyshotel.com/ och Orion Hotel http://www.hotelorion.ge/.
Föräldrar som planerar en längre vistelse i Georgien kan också ta en titt på Citadines Georgia, som ligger bekvämt i stadens centrum.
http://www.citadines.com/en/georgia/tbilisi/freedom_square.html

Är Georgien ett säkert land?

Svaret på denna frågan är ett rungande ja! Georgien är otroligt säkert. Självklart bör du följa vanliga säkerhetsrutiner och vara förståndig i offentliga miljöer när du reser utomlands. Var försiktig med trafiksäkerheten och när du korsar en gata. Vi ger det här rådet eftersom alla städer har sin egen rytm vilket gör att det är viktigt att du är uppmärksam i en ny miljö.

Exakt var ligger New Lifes kontor?

Vi befinner oss i stadens centrum vilket gör det enkelt för alla våra gäster att besöka oss. Det finns en synlig skylt utanför kontoret där det står: “Healthcare Agency International New Life Georgia”

Den medicinska delen

Vilka tester måste äggdonatorn / den blivande modern / surrogatmamman ta?

CBC/hb- Fullständig blodstatus / hemoglobin;
Blodgrupp och rhesusfaktor – Om en akut blodtransfusion skulle behövas;
HIV – Humant Immunbrist-Virus;
HbsAg – Hepatit B;
VDRL ( RPR ) – Syfilis;
HCV – Hepatit C;
FSH (CD2-4) Follikelstimulerande hormon – test för att se äggreserven (måste mätas under dag 2-4 av mensen);
LH (CD2-4) – Luteiniserande hormon (måste mätas under dag 2-4 av mensen);
AMH – Anti-müllerskt hormon – ger en uppfattning om hur många ägg som finns;
TSH/T3/T4 – Sköldkörtelstimulerande hormon/test av sköldkörtelns funktion;
Prolaktin – Mäter nivåerna av hormonellt prolaktin som produceras av hypofysen (blodprov tas inom tre timmar från att man vaknat). Höga nivåer kan visa på infertilitet;
Ultraljud på bäckenet för att räkna de antrala folliklarna (dag 2-5 av mensen);
Vaginalt svabbtest för klamydia, för att utesluta att en infektion har flammat upp under eller efter uppsamlingen;
Insulin;
Blodprov för klamydia;
Herpesvirus;
Cytomegalovirus.

Vilka prov behöver vi från den biologiska fadern?

HIV – Humant Immunbrist-Virus;
STD HbsAg – Hepatit B;
VDRL ( RPR ) – Syfilis;
HCV – Hepatit C;
Spermaanalys och odling gjord 3 månader innan programmet sätts igång.

Vilka är våra framgångssiffror?

Generellt sett är våra framgångssiffror höga, 60 % när vi använder oss av äggdonation inom ett surrogatmödraskapsprogram. Vi har många framgångsrika föräldrar som lyckats på första försöket, men vissa individuella faktorer kan påverka resultatet. Vi informerar alltid våra blivande föräldrar innan att de måste förbereda sig känslomässigt och ekonomiskt för 3 färska IVF-försök.

Vilka prover görs under graviditeten och hur kontrolleras surrogatmödrarna under graviditeten?

Under första trimestern:
1) När BHCG-rapporten är positiv och graviditeten bekräftad är din surrogatmoder gravid i fjärde veckan…
2) Under det andra stadiet, efter att man bekräftat de positiva resultaten, schemalägger man den tidiga graviditetskontrollen som görs 15 dagar efter BHCG-rapporten. Detta för att se hur många gestationssäckar (en, tvillingar eller fler) som har god hjärtrytm.
3) Vid 8 veckor görs en uppföljningskontroll.
4) Den 12:e veckan görs en kontroll för att se att fostret formas normalt och inte har några medfödda abnormiteter, samt en ”Nuchal Scan” som kan visa om barnen till exempel löper risk att drabbas av Downs syndrom.

Andra trimestern:
1) Din surrogatmoder är nu klar att göra obstetriska kontroller samt de blodprover som rutinmässigt tas vid graviditet.
2) När graviditeten når 16 veckor är din surrogatmoder redo för Triple Marker-provet som testar för ryggmärgsbråck, Downs syndrom och neuralrörsdefekter. Dessutom kontrolleras din surrogatmoders vikt och blodtryck, och hon kommer att få vägledning angående sin diet av dietisten som är en del av gynekologmottagningen.
3) När graviditeten närmar sig 20 veckor väger ditt barn runt 300 gram, är cirka 25 centimeter långt och alla organen är formade.
4) Din surrogatmamma är nu redo för nästa steg i kontrollen. I det här stadiet gör vi en 3D-scanning där vi ser barnets parametrar i detalj.
5) Om det behövs görs en rutinmässig scanning vid 24 veckor, enligt tillväxtparametrarna.

Tredje trimestern:
1) Ditt barn väger nu ungefär 1 000 gram och är 35 centimeter långt.
2) Varje vecka görs det en undersökning hos obstetrikern fram tills födseln.
3) Under denna period testas surrogatmoderns blod och urin regelbundet. Man övervakar hennes blodtryck och vikt.
4) Om det behövs görs en ny Doppler-scanning mellan vecka 34-36, om allt är OK ger obstetrikern förslag på när födseln kommer äga rum.
5) Mellan vecka 37-40 är vi redo att ge dig din speciella gåva från surrogatmamman, och vi ser till att du är där och får ditt lilla mirakel…

Tillskott som ges till surrogatmamman under graviditeten:
1. Järntillskott
Orofer – XT
Innehåll: –
Varje filmdragerad tablett innehåller:
Ferrous Ascorbate
Motsvarar 100 mg järn
Folsyra IP 1,1 mg
Hjälpämnen q.s.
Lämpligt tillskott av vitaminer adderas
2. Arachitol -O
Kalciumcitrat Malate, motsvarar 250 mg kalcium
Vitamin D3 IP 400 iu
Hjälpämnen q.s
Lämpligt tillskott av vitaminer adderas
3. Mamaprotinex :-
Järn, vitamin A, C, B2, B12, folsyra, koppar, zink och magnesium då dessa är viktiga för uppbyggnaden av blodceller och för att förebygga blodbrist.
Kalcium, fosfor, magnesium, zink, vitamin A, D och C är viktiga för fostrets utveckling av skelettet och för att bibehålla mammans benhälsa.
4. Lycored :-
Varje mjuk kapsel innehåller cirka
Lykopen (som naturlig Lyc-O- Mato) 2000 mcg
Zink ( som sulfat monohydrat) 7,50 mg
Selen (som Monohydrated Dioxide) 35 mcg

Juridisk del (barnets registrering/ambassaden)

Är surrogatmödraskap lagligt i Georgien?

Surrogatmödraskap har varit lagligt i Georgien sedan 1997. Dock bör ni vara medvetna om att för att få delta i New Life Georgias olika surrogatprogram måste ni vara ett gift heterosexuellt par som kan ge oss ett officiellt äktenskapsbevis. Om du är en ensamstående förälder eller ni är ett homosexuellt par kan ni kontakta vår thailändska eller mexikanska förgrening.

Hur får man barnets födelsebevis?

Ditt barns födelsebevis kan du få så fort han eller hon har fötts. Det tar max 5 arbetsdagar. Vi vill påpeka att i födelsebeviset kommer mamman och pappan att stå som föräldrar och det står ingenting om surrogatmödraskap.
För att få ett födelsebevis måste föräldrarna lämna in följande dokument till den allmänna registreringen:

Ett kontrakt av en notarius publicus upprättat mellan föräldrarna och surrogatmodern, vilket görs innan man överflyttar embryot. En rapport om embryotransfern som utfärdas av IVF-kliniken som genomförde embryoförflyttningen. Båda föräldrarnas pass (stämplade av en notarius publicus), deras äktenskapsbevis (på engelska) som också måste vara stämplat av notarius publicus och apostillestämplat i det landet de kommer från.

Vad betyder apostillerat dokument – apostillestämpel?

En apostille eller en apostillestämpel används av länder som står under Haagkonventionen, för att certifiera dokument. Enkelt förklarat, du behöver den stämpeln på alla papper som ska lämnas in till stadshuset.
En apostille är en stämpel som du måste få från DITT utrikesdepartement, och det är för att de kan autentisera de juridiska dokumenten som du kommer att behöva skicka till oss. Apostillestämpeln är ett ifyllt formulär som är utfärdat av konventionen. Bara de länder som är med i Haagkonventionen kommer att acceptera apostille-certifikatet. För mer information vänligen klicka på denna länken: http://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_convention

Hur får jag ett pass till barnet?

Så fort vi har fått en förfrågan från föräldrarna ger vi rådet att de ska kontakta sin ambassad direkt och få så mycket information som möjligt angående processen att registrera barnet.

Vi gör det för det är viktigt att samla ihop detaljerad information om vilka papper som ambassaden behöver för att registrera barnet. Det här är bara en av alla de saker vi här på New Life gör som gör skillnad för blivande föräldrar, genom att erbjuda stöd på alla sätt vi kan.

Det här är bara en liten del av den större proceduren som vi involverar oss i. När surrogatmodern är gravid börjar paret att samla in dokumenten så att de har så mycket som möjligt klart i förväg innan barnet föds. Detta kommer hjälpa till att påskynda registreringsprocessen.
Vad man inte ska förvänta sig
Vänligen var medveten om att när barnet har fötts har vi fullföljt alla våra förpliktelser och skyldigheter inom programmet och där är vår del avslutad.
Och var uppmärksam på att vi är väldigt upptagna med våra pågående program, därför har vi ingen möjlighet att följa med dig till ambassaden eller på sightseeing. Vi kommer inte heller att kunna erbjuda dig tolkningstjänster under tiden du är här i Georgien, tyvärr, eftersom vi inte har medel för detta.